สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 17 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๓,๘๕๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖