สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 19 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๑,๔๑๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖