สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 7 หน่วยงาน
1. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๕,๗๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖