สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๕,๗๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖