สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๕,๗๑๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖