สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 35 หน่วยงาน
1. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
2. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
3. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
4. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๖,๓๓๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖