สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 8 หน่วยงาน
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๖,๐๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖