สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 9 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลร่วมจิต โทร. 055406148
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๖,๓๔๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖