สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 6 หน่วยงาน
1. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
5. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๖,๒๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖