สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง) โทร. 055443009
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๖,๒๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖