สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 27 หน่วยงาน
1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
2. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
6. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๙๔๕,๙๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖