สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๖,๐๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖