สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
2. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
3. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๘๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖