สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 53 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
6. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
7. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
8. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
9. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
10. ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-479824
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๔,๘๗๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖