สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 190 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
6. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
7. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง โทร. 055825703
8. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
9. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
10. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
11. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
12. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
13. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
14. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
15. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
16. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
17. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
18. หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1 โทร. 055429228
19. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
20. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
21. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
22. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
23. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
24. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
25. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
26. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
27. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
28. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
29. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
30. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
31. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
32. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
33. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
34. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
35. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
36. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
37. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
38. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
39. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
40. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
41. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
42. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
43. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
44. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
45. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
46. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
47. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
48. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
49. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
50. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
51. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
52. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ โทร. 055-442055
53. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
54. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
55. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
56. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
57. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
58. ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-479824
59. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
60. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
61. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๔,๙๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖