สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. อบต.ขุนฝาง โทร. 0-5547-9920
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๘๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖