สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๕๔๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖