| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภา และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งคั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   10 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   10 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน   9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   3 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์   1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)   28 เมษายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การประกวดกองุทนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566   28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 เมษายน 2566)   28 เมษายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2566   28 เมษายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   27 เมษายน 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 เมษายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 เมษายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาห้องแพทย์แผนไทยและห้องคลังยา   27 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น (ลูกจ้างประจำ)   26 เมษายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ครั้งที่1(1เมษายน 2566)   26 เมษายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2566)   26 เมษายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อถังขยะ รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   26 เมษายน 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุการแพทย์/ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เมษายน 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   26 เมษายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ลูกจ้างประจำพ้นจากหน้าที่ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   26 เมษายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์   25 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)   24 เมษายน 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   24 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน   24 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้การคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ 1 เมษายน 2566   24 เมษายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศเผยแพร่แนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   24 เมษายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (วาตภัย)   21 เมษายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาณณภัย (วาตภัย)   21 เมษายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖   21 เมษายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคอม หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 เมษายน 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,209,380 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430