| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   21 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  สิ้นสุดเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์   21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์   21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเจาะทดสอบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.น้ำริด
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก   20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอตุรดิตถ์   20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ขอถอนอายัดทรัพย์สิน   20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  กำหนดวิธีการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์   19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง   19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศจัดจ้างเหมาเจาะทดสอบดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น   19 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ปางหมิ่น
  การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567   19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเจาะทดสอบดินบริเวณบ้านพัก รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   16 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาสผู้ชะการเสนอราคา การเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจะจง   15 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการมหกรรมการออม ๕๐ ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการมหกรรมการออม ๕๐ ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุม โครงการมหกรรมการออม ๕๐ ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการมหกรรมการออม ๕๐ ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  สิ้นสุดเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอพิชัย   13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอพิชัย   13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)   12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ขอเผยแพร่แผนจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม   9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาซ่อมระบบประปา อ่างล้างหน้าและเจาะทดสอบดินบริเวณบ้านพัก รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   9 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  สิ้นสุดสาธารณภัยสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน(อัคคีภัย   9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด ผู้ฉุกเฉิน   9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างซ่อมคุรุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมประตูกระจก จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ   5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567   2 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย   1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอพิชัย   1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเปลี่ยนยางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขทะเบียน นข 2680 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 474 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
จำนวนการใช้งาน 36,345,906 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430