| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการสนับสนุนเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ขายตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถแทร็กที่ชำรุด เสื่อสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ไม่มีเล่มทะเบียน) จำนวน 1 คัน   19 มิถุนายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เคร่องสีข้าวกล้องที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใข้ในราชการ จำนวน 1 เครื่อง   19 มิถุนายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Supply   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทยืแผนไทย   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรเจกเตอร์   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   16 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขูดหินปูนแบบ Electro Magnetic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องหน่วยจ่ายกลาง(Supply) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   15 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   15 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา รพ.สต.ผาเลือด   15 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ผาเลือด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน   15 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างทำป้าย   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุดคนไข้และชุดผ้าปูที่นอนห้องแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ลำโพงพร้อมไมค์) รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   12 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภั ยสาธาณณภัยอำเภอตรอน   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อำเภอตรอน   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ประจำปี 2566   9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ มชช. และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กิจกรรมที่ ๒ การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   8 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอท่าปลา   7 มิถุนายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,209,545 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430