| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอุตรดิตถ์   5 เมษายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เมษายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เมษายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เมษายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิต์   5 เมษายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุตรดิตถ์   31 มีนาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ (บุคคลธรรมดา) ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่   31 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคมประจำปี 2566   31 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคาะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา)   30 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลลับแล
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   30 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องหน่วยจ่ายกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  การรณรงค์การสร้างอัตลักษณ์องค์กร ด้วยการแต่งกายเครื่องแบบสีกากีและผ้าไทย   29 มีนาคม 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้เหล็ก4ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศติดผนังชนิดอินเวอร์เตอร์30,บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   28 มีนาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  แก้ไขประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ พ.ศ.2566   28 มีนาคม 2566 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้ิอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 มีนาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบ 2566   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบ 2566   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบ 2566   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบ 2566   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดจ้างและการบิ   27 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   24 มีนาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสนับสนุน ตามโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ผลการคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   23 มีนาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปนะเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2566   22 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล   22 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำังตำแหน่งบริหาร   22 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการ ย้ายเครื่องทำฟันและติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มีนาคม 2566 รพ.สต.ลับแล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มีนาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566   21 มีนาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมรุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์แพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มีนาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มีนาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ติดฟิล์มกรองแสง) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-3191 อุตรดิตถ์   17 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์   17 มีนาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   16 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   16 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,210,204 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430