| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว   8 มกราคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7   8 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นอาคารSupplyและบ่อพักโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 มกราคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับฤดูการผลิตปี2566/2567   8 มกราคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(ซองสเตอร์ไรด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มกราคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มกราคม 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมหลังคารพ.สต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มกราคม 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และจัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารซัพพลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   5 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด กิจกรรมหลัก การจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก กิจกรรม การประกวดร้านงานกาชาด (ร้านส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และร้านอำเภอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด กิจกรรมหลัก การจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก กิจกรรม การประกวดร้านงานกาชาด (ร้านส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และร้านอำเภอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ตามโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด กิจกรรมหลัก การจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก กิจกรรม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดผ้าไตร เพื่อใช้ในการจัดพิธีสงฆ์ในวันเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและ งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มกราคม 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไทยธรรม เพื่อใช้ในการจัดพิธีสงฆ์ในวันเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและ งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มกราคม 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำน้ำปานะ เพื่อใช้ในการจัดพิธีสงฆ์ในวันเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและ งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มกราคม 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในการจัดพิธีสงฆ์ในวันเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและ งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มกราคม 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารปิ่นโต จำนวน 9 ชุด เพื่อใช้ในการจัดพิธีสงฆ์ในวันเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มกราคม 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปิ่นโต เพื่อใช้ในการจัดพิธีสงฆ์ในวันเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและ งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567   4 มกราคม 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1   3 มกราคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าซื้อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกพระสงฆ์ไปประกอบศาสนากิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย   3 มกราคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)

บันทึกข้อมูลไว้ 474 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
จำนวนการใช้งาน 36,345,865 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430