| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  แก้ไขประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   2 มิถุนายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 มิถุนายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มิถุนายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พฤษภาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   31 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแระเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2566   30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (แก้ไขเพิ่มเติม)   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (แก้ไขเพิ่มเติม)   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ร่างประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565   29 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ทันตกรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ขออนุมัติรตั้งแต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงลานจอดรถผู้รับบริการ รพ.สต.ห้วยไคร้   26 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ห้วยใคร้
  เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเครื่องดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   25 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   25 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้องทันตกรรม   25 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)   24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  รายชื่อผุ้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   22 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566   22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประก่าศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอตรอน   22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์(น้ำยาดับเพลิง) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ผลการคัดเลือกตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งระบบNetworkโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  จ้างเหมางานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาด้านหน้าอาคารให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผลการจีดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้่านปางหมิ่น   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   15 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พฤษภาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,208,827 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430