| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567(วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์)   13 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567(วัสดุสำนักงาน/วัสดุงานบ้านงานครัว)   13 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   9 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  มาตรการแนวทางการปฏิบัติต่อเด็ก การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กการส่งเสริมความประพฤติเด็ก และการดำเนินการต่อเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดของจังหวัดอุตรดิตถ์   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศรายชื่้อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก การประเมินผลครั้งที่ 1/2567   7 พฤษภาคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567   7 พฤษภาคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างเหมาบริการทำที่ตากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์   3 พฤษภาคม 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567   3 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  ปิดประกาศขยายระยะเวลางดเผาเด็ดขาด   2 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   2 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่และทาสีห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำหว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ 110 กิดลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ   30 เมษายน 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการคัดกรองความเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบสัมภาษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์   30 เมษายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งกระจกห้องตรวจแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน(อุทกภัย)   29 เมษายน 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตำื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   29 เมษายน 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 (แก้ไขชื่อเรื่อง)   29 เมษายน 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เมษายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  การกำหนดช่วงคะแนนและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)   29 เมษายน 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เมษายน 2567 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เมษายน 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เมษายน 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้ใส่เอกสารและชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เมษายน 2567 รพ.สต.ห้วยต้า

บันทึกข้อมูลไว้ 474 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
จำนวนการใช้งาน 36,345,903 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430