| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ลำโพรงขยายเสียง)   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาทำป้าย   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อแถบตรวจน้ำตาลพร้อมเข็มเจาะ   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)   12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ในพื้นที่อำเภอพิชัย   12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการไกล่เกลี่ยและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอสาร (แบบฟอร์มตามประกาศฯ) โครงการไกล่เกลี่ยและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการไกล่เกลี่ยและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับรอบการประเมินที่ 2/2566   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566   11 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566   11 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด โครงการ DM HT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสูง โครงการ DM HT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างทำบู๊ท นวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อโมเดลโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงกลุ่มโรคNCD โดยเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องปริ้น   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมธ์โครงการ อสม.ตำบลน้ำริดยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพช่องปากโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการ อสม.ตำบลน้ำริดยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพช่องปากโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากผู้สูงอายุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุตำบลน้ำริด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการ DSPM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ DSPM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ่ายถ่ายเอกสารโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำริดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   6 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   6 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑงานบ้านงานครัว (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำรักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   5 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างทำป้ายโครงการ สป.สช.อบต.น้ำหมัน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   5 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   5 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ตอกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ยกเลิกเขตพื้นที่รักาาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2566   5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   4 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยเดื่อ

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,209,487 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430