| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสาธิตอาชีพ ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาร2567   2 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.แสนตอ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   2 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568   1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง   1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์   1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก   28 มิถุนายน 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานบันทึกข้อมูล   28 มิถุนายน 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิถุนายน 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิถุนายน 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 มิถุนายน 2567 รพ.สต.น้ำริด
  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   27 มิถุนายน 2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ซื้อจัดครุภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงจุดพักคอยสำหรับผู้รับบริการรพ.สต.ป่าเซ่า โดยเฉพาะเจาะจง   26 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดงิ้ว   26 มิถุนายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลฟากท่า
  เผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาร 2567   25 มิถุนายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่ารการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดออุตรดิตถ์   25 มิถุนายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์   24 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยเดื่อ
  การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567   24 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดสถานที่ (Home Studio) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก "บัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์" ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์   21 มิถุนายน 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Comunity OPOAI-C ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามโครงการชายเขาร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโมเดลฟัน ตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(โครงการ สนง.1โครงการ/วัสดุการแพทย์ 6 รายการ   21 มิถุนายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑืสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการมารดาและทารก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องให้บริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและปุพื้นกระเบื้องด้านหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา

บันทึกข้อมูลไว้ 618 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
จำนวนการใช้งาน 36,914,560 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430