| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ   29 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงที่ซักประวัติผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)   29 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ   28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  รายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน และการปรกวดบรรยายธรรม   28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลฟากท่า
  ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลฟากท่า
  เผยแพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567   27 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาทำฟันเทียม และอุปกรณ์บำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีคัดเลือก   27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลพิชัย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบประปาและอ่างล้างหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสรุปผลงานยาเสพติดและTo be number one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลลับแล
  ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้าน อย่   22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.น้ำริด
  การขับเคลื่อนและยกระดับผลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2567   21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   21 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  สิ้นสุดเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์   21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์   21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเจาะทดสอบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.น้ำริด
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก   20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอตุรดิตถ์   20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ขอถอนอายัดทรัพย์สิน   20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  กำหนดวิธีการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์   19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง   19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศจัดจ้างเหมาเจาะทดสอบดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น   19 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ปางหมิ่น
  การคัดเลือกภูิมปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567   19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเจาะทดสอบดินบริเวณบ้านพัก รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   16 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาสผู้ชะการเสนอราคา การเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจะจง   15 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการมหกรรมการออม ๕๐ ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการมหกรรมการออม ๕๐ ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุม โครงการมหกรรมการออม ๕๐ ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการมหกรรมการออม ๕๐ ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์   14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  สิ้นสุดเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอพิชัย   13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอำเภอพิชัย   13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 149 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3
จำนวนการใช้งาน 34,499,964 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430