| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  11287 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11286 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11285 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11284 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11283 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11282 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11281 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11280 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11279 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11278 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11277 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11276 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์   5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
  11275 / 2566   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จพด.น้ำปาด)   5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  11274 / 2566   มอบหมายภารกิจการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์   5 กรกฏาคม 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  11273 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าบริเวณที่ส่วนราชการฯ   5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  11272 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสอบสภาพป่า บ.โทรคมนาคม   5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  11271 / 2566   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานคนสวน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  11270 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อโมเดลโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงกลุ่มโรคNCD   5 กรกฏาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  11269 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด   5 กรกฏาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  11268 / 2566   แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (รุ่งเรือง)   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11267 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   5 กรกฏาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  11266 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก   5 กรกฏาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  11265 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก   5 กรกฏาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  11264 / 2566   ปรับระดับชั้นตำแหน่งและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ   5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  11263 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฏาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  11262 / 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะราย)   5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานคลังจังหวัด
  11261 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาใรวุฒิ ก.พ. จะกำหนดในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11260 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ช่างกายอุปกรณ์)   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11259 / 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (เจนจิรา น้อยนคร)   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11258 / 2566   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทอลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (พิชญ์สินี)   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11257 / 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการพลเรือสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่่ได้รับแต่งตั้ง   5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  11256 / 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง   5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  11255 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11254 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11253 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11252 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11251 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11250 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   5 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11249 / 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง (เบเกอรี่)172 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฏาคม 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  11248 / 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง (เบเกอรี่) 171 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฏาคม 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  11247 / 2566   แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4 กรกฏาคม 2566 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  11246 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุตรดิตถ์   4 กรกฏาคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  11245 / 2566   แต่งตั้งผู้มีสิทธิสร้างและขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย   4 กรกฏาคม 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  11244 / 2566   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์   4 กรกฏาคม 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  11243 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   4 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11242 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   4 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11241 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   4 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11240 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   4 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11239 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   4 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  11238 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   4 กรกฏาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 17087รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342