| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  6047 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6046 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6045 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6044 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6043 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6042 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6041 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6040 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6039 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6038 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6037 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6036 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6035 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6034 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6033 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6032 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6031 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6030 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6029 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6028 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์   10 เมษายน 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  6027 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด และระดับอำเภอ   10 เมษายน 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  6026 / 2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2567 รพ.สต.น้ำริด
  6025 / 2567   แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวเขตการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรกรณีเป็นที่ดินที่ไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฏหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   10 เมษายน 2567 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  6024 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน   10 เมษายน 2567 รพ.สต.โป่งพาน
  6023 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่างขอบเขตของงานพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง การซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lemel รุ่น Syndicata 440 หมายเลขครุภัณฑ์ 097-62-610-003-0015 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  6022 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์   10 เมษายน 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  6021 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่น ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   10 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  6020 / 2567   แต่งตั้งคณะกรมการตรวจรับการซ่อมแซมเปลี่ยนยางนอกรถกระบะหมายเลขทะเบียน บก6677 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  6019 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร   10 เมษายน 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  6018 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  6017 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  6016 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6015 / 2567   สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ   10 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  6014 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา   10 เมษายน 2567 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  6013 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6012 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณด้านหลัง รพ.สต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6011 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดซื้อกระถางต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6010 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6009 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6008 / 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก   10 เมษายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  6007 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6006 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6005 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6004 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6003 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6002 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6001 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6000 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5999 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5998 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 8897รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178