| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  8747 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8746 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8745 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8744 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8743 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8742 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8741 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8740 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8739 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 100 กิโลวัตต์ สถานีสูบน้ำบ้านบึงหลักหมู่ที่ 6 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง   12 มิถุนายน 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  8738 / 2567   ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่   12 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  8737 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างติดตั้งระบบโซล่าเวลล์พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำบนผิวดิน ขนาด 100 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง   12 มิถุนายน 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  8736 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  8735 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์   12 มิถุนายน 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  8734 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อขาตั้งป้าย X-Stand ขนาด 80×180 เซนติเมตร และหลอดไฟ LED T8 18 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  8733 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการ   12 มิถุนายน 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  8732 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8731 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8730 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8729 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8728 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8727 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8726 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0008-116453-550001   12 มิถุนายน 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  8725 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนด TOR สำหรับจัดจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0008-116453-550001   12 มิถุนายน 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  8724 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 มิถุนายน 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  8723 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำร่างขอบเขตงานตามโครงการปรับปรุงห้องให้บริการผู้ป่วยนอก   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.โป่งพาน
  8722 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยแมง
  8721 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8720 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8719 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8718 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8717 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8716 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8715 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8714 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8713 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8712 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8711 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8710 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8709 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8708 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8707 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8706 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8705 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8704 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8703 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยแมง
  8702 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8701 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   12 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8700 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ปีงบ 2567   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  8699 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.น้ำริด
  8698 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างเหมาปูหญ้าเทียมหน้า OPD ส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)

บันทึกข้อมูลไว้ 10797รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216