| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  7495 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7494 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7493 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7492 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7491 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7490 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7489 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7488 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7487 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7486 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7485 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7484 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7483 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7482 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7481 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7480 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7479 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7478 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7477 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องให้บริการเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  7476 / 2567   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7475 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  7474 / 2567   เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7473 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   20 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.บ้านฝาย
  7472 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   20 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.บ้านฝาย
  7471 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ท่าสัก
  7470 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะสำหรับ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  7469 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และกำหนดราคากลาง ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  7468 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และกำหนดราคากลาง ในการจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Brother HL-L6200DW และหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother HL-L8360CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  7467 / 2567   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7466 / 2567   อนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษา/อบรมภายในประเทศ   20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7465 / 2567   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7464 / 2567   อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ   20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7463 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ อพม. "พี่สอนน้อง"   18 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  7462 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567   17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  7461 / 2567   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ   17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7460 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7459 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7458 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7457 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7456 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7455 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7454 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7453 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7452 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7451 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7450 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7449 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7448 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7447 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7446 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10745รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215