| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  16112 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16111 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16110 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16109 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16108 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16107 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16106 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16105 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16104 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16103 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16102 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16101 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16100 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16099 / 2566   ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ   19 กันยายน 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  16098 / 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   19 กันยายน 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  16097 / 2566   อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ   19 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  16096 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   19 กันยายน 2566 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  16095 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16094 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  16093 / 2566   ขอแต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างรายวันตำแหน่ง คนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  16092 / 2566   ขอแต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างรายวันตำแหน่ง พนักบริการทั่วไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  16091 / 2566   ขอแต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างรายวันตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  16090 / 2566   การเลือนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (กรณีเกษียณอายุราชการ)   19 กันยายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  16089 / 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   19 กันยายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  16088 / 2566   แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์   19 กันยายน 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  16087 / 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร Supply   19 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  16086 / 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้   19 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  16085 / 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างพนักงานบันทึกข้อมูล   19 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  16084 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ติดตั้งกล้องวงจรปิด   19 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  16083 / 2566   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   19 กันยายน 2566 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  16082 / 2566   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการชงกาแฟ 223 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กันยายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  16081 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กันยายน 2566 รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย)
  16080 / 2566   ให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   19 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16079 / 2566   การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์)   19 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16078 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนถอนหลักประกันสัญญา   19 กันยายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  16077 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16076 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการทั่วไป ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กันยายน 2566 รพ.สต.ชายเขา
  16075 / 2566   ให้ข้าราชการไปเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2566-2567   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16074 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์และส่งมอบ   18 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  16073 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุประจำปี 2566   18 กันยายน 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  16072 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16071 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16070 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16069 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16068 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16067 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16066 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16065 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16064 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16063 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 16362รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328