| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  9094 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9093 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9092 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9091 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9090 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9089 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9088 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9087 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9086 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9085 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9084 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9083 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9082 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9081 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9080 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9079 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9078 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9077 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9076 / 2567   ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ในวันที่ 1 เมษายน 2567 (เฉพาะราย)   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  9075 / 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 เมษายน 2567 (เฉพาะราย)   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  9074 / 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  9073 / 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม) (กรณีพิเศษ)   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  9072 / 2567   ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (เฉพาะราย)   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  9071 / 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (เฉพาะราย)   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  9070 / 2567   แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  9069 / 2567   เลื่อนข้าราชการ   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  9068 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 178 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  9067 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเบเกอรี่ 177 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  9066 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดของงานจ้าง(Term of Reference:TOR) และกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Procince One Agro-Industrial Community:OPOAI-C)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  9065 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  9064 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและการให้ความช่วย เหลือคนพิการในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  9063 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและการให้ความช่วย เหลือคนพิการในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  9062 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9061 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9060 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9059 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9058 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9057 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9056 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9055 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9054 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9053 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9052 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9051 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9050 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9049 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9048 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9047 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9046 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  9045 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10744รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215