| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  6397 / 2567   การเลื่อนค่าจ้างพนักงานประกันสังคม รอบ ที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2567   23 เมษายน 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  6396 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6395 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6394 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6393 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6392 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6391 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6390 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6389 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6388 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6387 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6386 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6385 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6384 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6383 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6382 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6381 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6380 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6379 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6378 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6377 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6376 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6375 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6374 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6373 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6372 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6371 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6370 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6369 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6368 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6367 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6366 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง   23 เมษายน 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  6365 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าล และคณะกรรมการกำหมดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 80 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 เมษายน 2567 รพ.สต.พระฝาง
  6364 / 2567   การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6363 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์   23 เมษายน 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  6362 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานการก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพื้ ตำบลวังกะพื้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 เมษายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  6361 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6360 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6359 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2567   23 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  6358 / 2567   ย้ายข้าราชการ   23 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  6357 / 2567   แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2567   23 เมษายน 2567 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  6356 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567   23 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  6355 / 2567   เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิต   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6354 / 2567   เปลี่ยนประธานกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น   23 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6353 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 153 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  6352 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับการซ่อมแซมรถบรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน805681อต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  6351 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับการซ่อมแซมรถบรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน805681อต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  6350 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  6349 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6348 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 8897รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178