| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  8997 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8996 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8995 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8994 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8993 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8992 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8991 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8990 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8989 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8988 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8987 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8986 / 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  8985 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8984 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8983 / 2567   ย้ายข้าราชการ   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  8982 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและการให้ความช่วย เหลือคนพิการในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  8981 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  8980 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  8979 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  8978 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  8977 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างทำ กระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารเพื่อใช้ใน โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเครือข่าย การดำเนินงานความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดอุตรดิตถ์   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  8976 / 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  8975 / 2567   ให้ราชการพ้นจากการช่วยราชการ   18 มิถุนายน 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  8974 / 2567   ให้ข้าราชการช่วยราชการ   18 มิถุนายน 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  8973 / 2567   ให้ข้าราชการช่วยราชการ   18 มิถุนายน 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  8972 / 2567   มอบหมาภารกิจการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  8971 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายการดำเนินงานความเท่าเทียมระหว่างเพศ จังหวัดอุตรดิตถ์   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  8970 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  8969 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  8968 / 2567   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำสำงานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานคลังจังหวัด
  8967 / 2567   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  8966 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อพันธุ์สัตว์ฺน้ รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  8965 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะสำหรับ จัดจ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  8964 / 2567   แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์   18 มิถุนายน 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  8963 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8962 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8961 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8960 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8959 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8958 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8957 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8956 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8955 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8954 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8953 / 2567   แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางสาววินัดดา ปาลาศ)   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8952 / 2567   แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางกรรณิกา กาวีละ)   18 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8951 / 2567   เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย)   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8950 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  8949 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างผลิตครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์บริการประชาชน ขนาด 1.5 เมตร จำนวน 12 ชุด พร้อมเก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  8948 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10797รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216