| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  4729 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4728 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4727 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4726 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4725 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4724 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4723 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4722 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4721 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4720 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4719 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4718 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4717 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4716 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4715 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4714 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4713 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4712 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4711 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4710 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4709 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4708 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4707 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4706 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4705 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4704 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4703 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4702 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4701 / 2567   ย้ายข้าราชการ   15 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  4700 / 2567   แต่งตั้งองค์คณะพิจารณาปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542   15 มีนาคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  4699 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะสำหรับ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มีนาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  4698 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน จ้างเหมาก่อสร้างป้าย สอน.งิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มีนาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  4697 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะสำหรับ จั้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดผ่านมือถือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มีนาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  4696 / 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง   15 มีนาคม 2567 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  4695 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ฯ   15 มีนาคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  4694 / 2567   ย้ายข้าราชการ   15 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  4693 / 2567   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ   15 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  4692 / 2567   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ   15 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  4691 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   14 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  4690 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ TOR สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   14 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  4689 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ในระบบ KTB Corporate Online ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์   14 มีนาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  4688 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4687 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4686 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4685 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4684 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4683 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4682 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4681 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4680 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   14 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 6179รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124