| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  2332 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อำเภอลับแล   5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  2331 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   5 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  2330 / 2567   สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ   5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  2329 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจ้ดจ้างซ่อมบำรงรถราชการ คันหมายเลขทะเบียน 2 ขห 6784 กทม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  2328 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 088 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กุมภาพันธ์ 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  2327 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กุมภาพันธ์ 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  2326 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  2325 / 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (เฉพาะราย)   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  2324 / 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (เฉพาะราย)   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  2323 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  2322 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  2321 / 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย)   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  2320 / 2567   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต้ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  2319 / 2567   เปลี่ยนกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้นฯ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2318 / 2567   เปลี่ยนกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้นฯ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2317 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2316 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2315 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2314 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2313 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2312 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2311 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2310 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2309 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2308 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2307 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2306 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2305 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2304 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2303 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2302 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2301 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2300 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2299 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2298 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2297 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2296 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2295 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2294 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2293 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2292 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  2291 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ   2 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  2290 / 2567   แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ   2 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  2289 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  2288 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนด TOR สำหรับจัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  2287 / 2567   อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  2286 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกุมภาพันธ์ 2567   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  2285 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนด TOR สำหรับจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกุมภาพันธ์ 2567   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  2284 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  2283 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานประกันสังคม (กระเป๋า,กล่อง) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 3932รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79