| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  4100 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   5 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  4099 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  4098 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  4097 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  4096 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  4095 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรด้านการประมง เครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด   5 มีนาคม 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  4094 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ   5 มีนาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  4093 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 112 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  4092 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 111 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  4091 / 2567   สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท นางสาวจุไรรัตน์ อุปรี   4 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  4090 / 2567   ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน . เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 40 ชุด   4 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลพิชัย
  4089 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน และราคากลางในงานจ้างผลิตเทคโลโลยีพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทครุภัณฑ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็นขนาดไม่น้อยกว่า 340 วัตต์ จำนวน 2 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มีนาคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  4088 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาจง   4 มีนาคม 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  4087 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมีนาคม 2567   4 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  4086 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนด TOR สำหรับจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมีนาคม 2567   4 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  4085 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มีนาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  4084 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด   4 มีนาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  4083 / 2567   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   4 มีนาคม 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  4082 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4081 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4080 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4079 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4078 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4077 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4076 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4075 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4074 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4073 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4072 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4071 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4070 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4069 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4068 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4067 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4066 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4065 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4064 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4063 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4062 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4061 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4060 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4059 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4058 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4057 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4056 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4055 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4054 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4053 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4052 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4051 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   1 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 6300รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126