| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  3157 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3156 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3155 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3154 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3153 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3152 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3151 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3150 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3149 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3148 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3147 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3146 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3145 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3144 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3143 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3142 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3141 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3140 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3139 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3138 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3137 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3136 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3135 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3134 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3133 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3132 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3131 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3130 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท้จจริง การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงพยาบาลน้ำปาด จำนวน 3 รายการ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลน้ำปาด
  3129 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาเจาะทดสอบดิน   16 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  3128 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาเจาะทดสอบดินบริเวณบ้านพัก รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  3127 / 2567   เพิ่มเติมคำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่าวยพัสดุ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3126 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3125 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  3124 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3123 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3122 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3121 / 2567   ให้นายทหารประทวนสายงานสัสดีพ้นช่วยราชการ และช่วยราชการ   16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสัสดีจังหวัด
  3120 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ M67-0982 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3119 / 2567   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจรับ   16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3118 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2566   16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  3117 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 กุมภาพันธ์ 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  3116 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 094 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 กุมภาพันธ์ 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  3115 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมคุรุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กุมภาพันธ์ 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  3114 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรื้อถอนบ้านของ รพ.สต.เด่นเหล็ก   15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
  3113 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ พัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ และการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  3112 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3111 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3110 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3109 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3108 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 7807รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157