| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  7697 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7696 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7695 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7694 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7693 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7692 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7691 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7690 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7689 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7688 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7687 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7686 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7685 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7684 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7683 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7682 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7681 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7680 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7679 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7678 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7677 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7676 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7675 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7674 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7673 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7672 / 2567   ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  7671 / 2567   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  7670 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  7669 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
  7668 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  7667 / 2567   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7666 / 2567   เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของงานจัดซื้อจัดจ้าง   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  7665 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งวดที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  7664 / 2567   อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางสาวคุณาลักษณ์ หมื่นโฮ้ง)   23 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7663 / 2567   แต่งตั้งคณะกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 "เมืองกาญจน์เกมส์"   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  7662 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  7661 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างรั้วกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์   23 พฤษภาคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  7660 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  7659 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งวดที่ 3) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 พฤษภาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  7658 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม TYPE B โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อยปี2567   23 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ไร่อ้อย
  7657 / 2567   มอบหมายให้แจ้งข้อกล่าวหาในคดีความผิดทางพินัย   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7656 / 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร อสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน้ำปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7655 / 2567   กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7654 / 2567   กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามอัตราพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7653 / 2567   กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7652 / 2567   กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7651 / 2567   กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7650 / 2567   กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7649 / 2567   กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7648 / 2567   กำหนดองค์คณะที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กรณีค่าปรับเป็นพินัยมีอัตราอย่างสูงเกินหนึ่งหมื่นบาท   23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8897รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178