| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  3732 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3731 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3730 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3729 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3728 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3727 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3726 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  3725 / 2567   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลท่าปลา
  3724 / 2567   คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง   23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลท่าปลา
  3723 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  3722 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อวัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  3721 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  3720 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  3719 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 103 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  3718 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 กุมภาพันธ์ 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  3717 / 2567   อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นาง กรรณิกา กาวีละ)   23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3716 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  3715 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  3714 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  3713 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  3712 / 2567   แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์   23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  3711 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง   22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  3710 / 2567   ให้ข้าราชการปฏิบัติงานล่วงเวลา   22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  3709 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3708 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3707 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3706 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3705 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3704 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3703 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3702 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3701 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3700 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3699 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3698 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3697 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3696 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3695 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3694 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3693 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3692 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3691 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3690 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3689 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3688 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3687 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3686 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3685 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3684 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  3683 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 3932รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79