| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  5550 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5549 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5548 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5547 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5546 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5545 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5544 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5543 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5542 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5541 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5540 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5539 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5538 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาทดสอบความหนาแน่นของดินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   29 มีนาคม 2567 รพ.สต.บ้านฝาย
  5537 / 2567   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนย   29 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  5536 / 2567   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำมาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป   29 มีนาคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  5535 / 2567   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)   29 มีนาคม 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  5534 / 2567   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับพัสดุ สำหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตรียงเป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พืันที่ใช้สอยประมาณ 648 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding)   29 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  5533 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว   29 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  5532 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด   29 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  5531 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป   29 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  5530 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   29 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  5529 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ   29 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  5528 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี   29 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  5527 / 2567   แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1   29 มีนาคม 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  5526 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหุงต้ม(แก็ส) สำหรับใช้ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5525 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเทคโนโลยีพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเภทครุภัณณฑ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 3060 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  5524 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตเทคโนโลยีพลังงานชุมชน (งบอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเภทครุภัณฑ์ ระบบสูบนน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็นขนาดไม่น้อยกว่า 340 วัตต์ จำนวน 2 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  5523 / 2567   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างเหมาบริการนิคมสหกรณ์ฟากท่า (เฉพาะราย)   29 มีนาคม 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  5522 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์   29 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  5521 / 2567   การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   29 มีนาคม 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  5520 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5519 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5518 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5517 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5516 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5515 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5514 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5513 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5512 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5511 / 2567   แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2567 รพ.สต.แสนตอ
  5510 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการบรรพชาสามเณร   28 มีนาคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  5509 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลพิชัย
  5508 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5507 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5506 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5505 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5504 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5503 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5502 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5501 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 6300รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126