| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  5749 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 136/67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5748 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 135/67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5747 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5746 / 2567   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5745 / 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 (เฉพาะราย)   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5744 / 2567   แก้ไขคำสั่งแก้ไขเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 (เฉพาะราย)   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5743 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5742 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5741 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5740 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5739 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5738 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5737 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน10 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ   3 เมษายน 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  5736 / 2567   สั่งยุติเรื่อง   3 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  5735 / 2567   สั่งยุติเรื่อง   3 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  5734 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ในะระบบ KTB Ccrate Online   3 เมษายน 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  5733 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง   3 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  5732 / 2567   แต่งตั้งประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และประเมินสถานการ์ประจำวันศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์   3 เมษายน 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  5731 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดผ่านมือถือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เมษายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  5730 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เมษายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  5729 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5728 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 133 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5727 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเบเกอรี่ 132 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5726 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงเบเกอรี่ 131 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5725 / 2567   จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดอุตรดิตถ์   3 เมษายน 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  5724 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   3 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5723 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจัดทำแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘   3 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  5722 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5721 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5720 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5719 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5718 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5717 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5716 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านฝาย อำเภอนำ้ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5715 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลน้ำปาด อำเภอนำ้ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5714 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5713 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5712 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5711 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5710 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5709 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5708 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5707 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลนำ้อ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5706 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5705 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5704 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5703 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5702 / 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   2 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  5701 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5700 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   2 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 9199รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184