| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  6647 / 2567   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   29 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  6646 / 2567   ยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   29 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  6645 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ   29 เมษายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  6644 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ   29 เมษายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  6643 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ   29 เมษายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  6642 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ   29 เมษายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  6641 / 2567   อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออก (อารีย์ คงนิ่ม)   29 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6640 / 2567   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   29 เมษายน 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  6639 / 2567   แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ   29 เมษายน 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  6638 / 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (พรรณวรินทร์ภรณ์)   29 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6637 / 2567   ย้ายข้าราชการ   29 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6636 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้ เพื่อก่อสร้างฝายดิยซีเมนต์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 8 โครงการ   29 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  6635 / 2567   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์   29 เมษายน 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  6634 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหุงต้ม(แก็ส) สำหรับใช้ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  6633 / 2567   แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา   29 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  6632 / 2567   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   29 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  6631 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาปรับพื้นที่และทาสีห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6630 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง   29 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6629 / 2567   จ้างลูกจ้างชั่วคราว จากงบรายจ่ายอื่น   29 เมษายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  6628 / 2567   แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย)   29 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6627 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 เมษายน 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  6626 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6625 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6624 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6623 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6622 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6621 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6620 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6619 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6618 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6617 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6616 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6615 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6614 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6613 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6612 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6611 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6610 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6609 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6608 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6607 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6606 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6605 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6604 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6603 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6602 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6601 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6600 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6599 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6598 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 8897รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178