| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  6797 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6796 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6795 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6794 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6793 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6792 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6791 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6790 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6789 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6788 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6787 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนพฤษภาคม 2567   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  6786 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  6785 / 2567   มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสถานีโทรมาตร   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  6784 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนด TOR สำหรับจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนพฤษภาคม 2567   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  6783 / 2567   มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสถานีโทรมา๖ชตรรายสถานี   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  6782 / 2567   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  6781 / 2567   ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์วสธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  6780 / 2567   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  6779 / 2567   จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567   1 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลฟากท่า
  6778 / 2567   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  6777 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  6776 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  6775 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  6774 / 2567   ย้ายข้าราชการ   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  6773 / 2567   ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  6772 / 2567   ให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  6771 / 2567   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  6770 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30 เมษายน 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  6769 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 สำนักงานคลังจังหวัด
  6768 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและรูปแบบราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6767 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6766 / 2567   การป้องกันการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ   30 เมษายน 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  6765 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6764 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6763 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6762 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6761 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6760 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6759 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6758 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6757 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6756 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6755 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6754 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6753 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6752 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6751 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6750 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6749 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6748 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   30 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10797รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216