| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  8947 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8946 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8945 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8944 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8943 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8942 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8941 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8940 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8939 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8938 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8937 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8936 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8935 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8934 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8933 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8932 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8931 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8930 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8929 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8928 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8927 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8926 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8925 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8924 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8923 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8922 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8921 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8920 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8919 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8918 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8917 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8916 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8915 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8914 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8913 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8912 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8911 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8910 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8909 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   17 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  8908 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดขอบเขตงานจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  8907 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  8906 / 2567   แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิถุนายน 2567 รพ.สต.แสนตอ
  8905 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการจัดทำป้ายBillboardประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบ 2567   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  8904 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนด TOR สำหรับจัดจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการจัดทำป้ายBillboardประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบ 2567   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  8903 / 2567   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเเพทย์   17 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยมุ่น
  8902 / 2567   ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  8901 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันวอลเลย์บอล PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ (ปีที่ ๔๐) ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ))   17 มิถุนายน 2567 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  8900 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัด โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  8899 / 2567   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (เฉพาะราย)   17 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  8898 / 2567   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ   17 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ห้วยมุ่น

บันทึกข้อมูลไว้ 10797รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216