| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  6247 / 2567   การคัดเลือกตำบลที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการยอดเยี่ยม (ฺBest Practice) ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนฯ   19 เมษายน 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  6246 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6245 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6244 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6243 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  6242 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 3 หลัง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 เมษายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
  6241 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   19 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  6240 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6239 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  6238 / 2567   ย้ายข้าราชการ   18 เมษายน 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  6237 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   18 เมษายน 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  6236 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6235 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6234 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6233 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6232 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6231 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6230 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6229 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6228 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6227 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6226 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6225 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6224 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6223 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6222 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6221 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6220 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6219 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6218 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6217 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6216 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6215 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6214 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6213 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6212 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6211 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6210 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6209 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6208 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6207 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6206 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6205 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6204 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567   18 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  6203 / 2567   อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางสาววินัดดา ปาลาศ)   18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6202 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  6201 / 2567   แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง   18 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  6200 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 3 หลัง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 เมษายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
  6199 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดซื้อวัสดุและสมุนไพรโครงการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6198 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดจ้างทำคู่มือให้ความรู้โครงการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)

บันทึกข้อมูลไว้ 8897รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178