| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  657 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  656 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  655 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  654 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  653 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  652 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  651 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  650 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  649 / 2567   การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อยา Pioglitazone 15 mg + Alogliptin 25 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  648 / 2567   การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อยา Gemigliptin 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  647 / 2567   การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin 10 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  646 / 2567   การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อยา Dapagliflozin 10 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  645 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  644 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  643 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างเหมาบริการจัดทำตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   10 มกราคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  642 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนด TOR สำหรับจัดจ้างเหมาบริการจัดทำตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   10 มกราคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  641 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ   10 มกราคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  640 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนด TOR สำหรับจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ   10 มกราคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  639 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ   10 มกราคม 2567 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  638 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  637 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  636 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  635 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  634 / 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  633 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  632 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  631 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  630 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  629 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  628 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  627 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  626 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  625 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  624 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  623 / 2567   ยกเลิกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (เฉพาะราย)   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  622 / 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม) (เฉพาะราย)   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  621 / 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม) (เฉพาะราย)   10 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  620 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  619 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  618 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  617 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  616 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  615 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  614 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  613 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  612 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  611 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  610 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  609 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  608 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 7807รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157