| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  4629 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  4628 / 2567   แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  4627 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4626 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4625 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4624 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4623 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4622 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4621 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4620 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4619 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4618 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4617 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4616 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4615 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4614 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4613 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4612 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4611 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4610 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4609 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4608 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4607 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4606 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4605 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4604 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4603 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4602 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4601 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4600 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4599 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4598 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4597 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และกำหนดราคากลาง ในการจัดซื้ออะแดปเตอร์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ยี่ห้อ Acer รุ่น Aspire-E15 E5-553-F5DN หมายเลขครุภัณฑ์ 097-60-610-009-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มีนาคม 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  4596 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567   13 มีนาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
  4595 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4594 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   13 มีนาคม 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  4593 / 2567   สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ   13 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  4592 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางตรวจทดสอบดิน   12 มีนาคม 2567 รพ.สต.เด่นเหล็ก
  4591 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางถมดินหลังห้อง ER   12 มีนาคม 2567 รพ.สต.เด่นเหล็ก
  4590 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถผู้มารับบริการ   12 มีนาคม 2567 รพ.สต.เด่นเหล็ก
  4589 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางรื้อถอนบ้านพักระดับ 1-2   12 มีนาคม 2567 รพ.สต.เด่นเหล็ก
  4588 / 2567   ย้ายข้าราชการ   12 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4587 / 2567   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง   12 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4586 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์   12 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  4585 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4584 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4583 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4582 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4581 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  4580 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   12 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 6179รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124