| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  5427 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5426 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5425 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5424 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5423 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5422 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5421 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5420 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5419 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5418 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 2680 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  5417 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลท่าปลา
  5416 / 2567   แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เฉพาะราย)   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5415 / 2567   เลื่อนข้าราชการ   27 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  5414 / 2567   บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (7 ราย)   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5413 / 2567   คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ   27 มีนาคม 2567 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
  5412 / 2567   แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งวดที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567   27 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5411 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งวดที่ 2) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕67   27 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5410 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5409 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5408 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5407 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5406 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5405 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5404 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5403 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5402 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5401 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคาสินค้าในท้องตลาด   27 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5400 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง   27 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5399 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ที่จัดซื้อโดยใช้เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง   27 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5398 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ที่จัดซื้อโดยใช้เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง   27 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5397 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 130 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5396 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 129 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 มีนาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  5395 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับงานบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง   26 มีนาคม 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  5394 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานที่ดิยจังหวัดอุตรดิตถ์   26 มีนาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  5393 / 2567   แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์   26 มีนาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  5392 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ในระบบ KTB Corporate Online ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์   26 มีนาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  5391 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5390 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5389 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5388 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5387 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5386 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5385 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5384 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5383 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5382 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5381 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5380 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5379 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  5378 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   26 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 7577รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152