| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  16987 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16986 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิคถ์ สาขาน้ำปาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16985 / 2566   แต่งคั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16984 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารในห้องสารบบ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิคถ์ สาขาน้ำปาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16983 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   29 กันยายน 2566 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  16982 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานธุรการทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารในห้องสารบบ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิคถ์ สาขาพิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16981 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานคนสวน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16980 / 2566   การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   29 กันยายน 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  16979 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16978 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16977 / 2566   เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนนายอำเภอทองเเสนขัน   29 กันยายน 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  16976 / 2566   แต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนนายอำเภอน้ำปาด   29 กันยายน 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  16975 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16974 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566   29 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
  16973 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16972 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   29 กันยายน 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  16971 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล   29 กันยายน 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  16970 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   29 กันยายน 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัด
  16969 / 2566   มอบหมายภารกิจในการจัดพิธีเชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทและเชิญเครื่องเขียน พระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์   29 กันยายน 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  16968 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   29 กันยายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  16967 / 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัด
  16966 / 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)   29 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16965 / 2566   ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16964 / 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)   29 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16963 / 2566   ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16962 / 2566   ย้ายข้าราชการ   29 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  16961 / 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเฉพาะราย (กรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด)   29 กันยายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  16960 / 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   29 กันยายน 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัด
  16959 / 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเฉพาะราย (กรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด)   29 กันยายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  16958 / 2566   แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16957 / 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  16956 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหุงต้ม(แก็ส) สำหรับใช้ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  16955 / 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  16954 / 2566   แก่ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (กรณีเกษียณอายุราชการ)   29 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  16953 / 2566   แก้ไขคำสั่งและให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   29 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  16952 / 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  16951 / 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  16950 / 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  16949 / 2566   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง(เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  16948 / 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา   29 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  16947 / 2566   แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   29 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  16946 / 2566   จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ 2567   29 กันยายน 2566 โรงพยาบาลฟากท่า
  16945 / 2566   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   29 กันยายน 2566 โรงพยาบาลฟากท่า
  16944 / 2566   แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงิ่นเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  16943 / 2566   ให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   29 กันยายน 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  16942 / 2566   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566   29 กันยายน 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  16941 / 2566   แก้ไขคำสั่งและให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   29 กันยายน 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  16940 / 2566   แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)   29 กันยายน 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  16939 / 2566   แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   29 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  16938 / 2566   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า

บันทึกข้อมูลไว้ 17087รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342